"INTERFERENS"

En serie på 12 akrylmarbeider vist i Galleri Semmingsen 16. januar til 3. februar 2010
 
Interferens: Vi får interessante mønstre når bølger treffer hverandre enten det er bølger på havet, lyd eller lys.
Interferens oppstår når to eller flere bølger er på samme sted til samme tid.
 
 
                                         

Samspill og opposisjon gir stoff til min tematiske utvikling, koloristisk og formalt, og kan på en måte sammenlignes med en mutasjonsprosess. Lik organismen som formerer seg og danner ny livsform fordi den ikke husker hvordan den skal rekonstruere seg selv eller snarere har glede av å finne en ny fremtoning, gir den maleriske ”koalisjonen” av de abstrakte formspråk, maleriet fornyet energi og identitet.

I maleriserien ”Interferens” virker forskjelligartede formspråk sammen, påvirker og ”låner” fra hverandres systemer. De organiske bevegelige forløp i maleriet krysser det vertikalt linjere fargefelt og vil dernest kunne leses som et samlet uttrykk. Disse systemene lager en ny orden hvor samspill av forskjellige virkninger noen ganger gir en uforutsigbar effekt, men like fullt ofte interessante visuelle virkninger.  
Denne diskurs i billedflaten er mer eller mindre forløst ettersom hvor sterk ”innblandingen” preger feltet. Den gjensidige påvirkning de forskjellige formspråkene har på hverandre viser en ambivalens og på samme tid klarhet, lik den som kan ligge til grunn i en abstrakt malerisk prosess i konstruktiv forvandling.
Som maler forholder jeg meg til formatet og dets begrensning. Retning, plassering og overlapning. Krysningen av det horisontale og vertikale er som problemstilling uunngåelig og alltid interessant innenfor billedflaten og er i en abstrakt sammenheng ikke der for illusjonen av landskap eller natur, men som formatets holdepunkter hvor det abstrakte rom kan fremstå.
Innblanding av motstridende eller forskjelligartede utsagn ligger der for meg som et nødvendig grep for å kunne gi maleriet den ønskede virkning av motstand. Maleriets farge og form med deres sammensetning kan oppleves som skjønt samtidig som den gjensidige innvirkning kan skape ubehag og motstand for betrakteren å ta del i. 
Esther Maria Bjørneboe Januar 2010